Jubilee

Jubilation Lee, mutante

VO / Jubilee by Robert Kirkman

ISBN-13

978-0785158615

VF / X-Men Extra #87 Wolverine & Jubilee

ISBN-13

978-2-8094-2294-8

VO / Wolverine & Jubilee

ISBN-13

978-0785157755

978-0785155461

Retrouvez aussi Jubilee dans...