Jubilee

Jubilation Lee, mutante

VO / Jubilee by Robert Kirkman

ISBN-13

9780785158615

VF / X-Men Extra #87 Wolverine & Jubilee

ISBN-13

9782809422948

VO / Wolverine & Jubilee

ISBN-13

9780785157755

9780785155461

Retrouvez aussi Jubilee dans...